Phone: 0-2935-5828,0-2935-5862

Email:customer@brainwork.co.th

Crm Solution

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หมายถึงกระบวนการหรือแผนงาน ในการศึกษาปัจจัยด้านต่างๆ ของลูกค้า เช่น ความต้องการของลูกค้า หรือพฤติกรรมการเลือกผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและ บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ CRM มุ่งเน้น 3 ส่วนประกอบสำคัญ คือ Sales (การขาย), Marketing (การตลาด) และ Service (การให้ บริการ) โดยเชื่อมโยงทั้ง 3 ส่วนเข้ากับข้อมูลลูกค้า ซึ่งทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ ความสำคัญของระบบ CRM มิได้อยู่ที่การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้น หากแต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆ เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพของ 3 ส่วน ประกอบดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

จุดเด่นบางส่วนของ CRM ประกอบด้วย

1. พนักงานสามารถออกแบบรายงาน บริหารงาน และแก้ปัญหาโดยใช้ระบบโอนถ่ายข้อมูล ระบบค้นหาข้อมูล และระบบเรียกใช้บริการอัตโนมัติที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

2.สร้างรายงานที่เอาไว้แยกแยะปัญหาพื้นฐานของการให้บริการ ทบทวนความต้องการของลูกค้า ติดตามขั้นตอนต่างๆ และวัดประสิทธิภาพของการให้บริการได้

3.พนักงานสามารถใช้ข้อมูลยอดขาย สั่งซื้อ และบริการอื่นๆร่วมกัน รวมทั้งใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อแยกแยะลูกค้าที่มีความ สำคัญสูงสุดและจัดลำดับความสำคัญของการให้บริการอีกด้วย

4.วงจรการขายที่สั้นลงกว่าเดิม และทำให้การปิดการขายมีอัตราประสบความสำเร็จที่ดีกว่าเดิม โดยใช้เครื่องมือบริหารว่าที่ ลูกค้าและโอกาสในการขาย มีระบบปรับแต่งกฎเกณฑ์ของเวิร์กโฟลเพื่อใช้กับขั้นตอนการขายอัตโนมัติ ทำใบเสนอราคา และ ระบบบริหารการสั่งซื้อเป็นต้น

5.รายงานสมบูรณ์แบบสำหรับคาดการณ์ยอดขาย ประเมินผลกิจกรรมการทำธุรกิจ และการดำเนินงานติดตามผลความสำเร็จ ของการขายและการให้บริการ รวมทั้งใช้แยกแยะแนวโน้มของปัญหาและโอกาสด้วย

ประโยชน์ของCRM

1. มีรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าในด้านต่างๆ ได้แก่ Customer Profile Customer Behavior

2. วางแผนทางด้านการตลาดและการขายอย่างเหมาะสม

3. ใช้กลยุทธ์ในการตลาด และการขายได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพตรงความต้องการของลูกค้า

4. เพิ่มและรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ

5. ลดการทำงานที่ซับซ้อน ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร

Contact Details

Telephone:0-2935-5828,0-2935-5862
Email: customer_contact@brainwork.co.th
Website: www.brainwork.co.th

ADDRESS
Minsk - Head Office
Brainwork.co.,Ltd.
ตั้งอยู่เลขที่ 33/11 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Portfolio Highlights

Map-Address.