Our Services

  • Consultationออกแบบ/วางแผนพัฒนา และบริหารฐานข้อมูล...
  • CRM Solutions Systemบริหารจัดการฐานข้อมูลูกค้าด้วยระบบ crm solution system...
  • Data Entryบริการคีย์ข้อมูล ชื่อ,นามสกุล,ที่อยู่ ...
  • Quality Control & Data Cleansingบริการ ตรวจสอบ และ ทำความสะอาดข้อมูล...
  • Fulfillment DM Packบรรจุเอกสาร / ประกอบชิ้นงาน...

What 's direct mail Business!

ยังมีบุคคลและ องค์กรทางธุรกิจอีกเป็นจำนวนมาก มองข้ามความสำคัญของสื่อโฆษณาไดเร็คเมลล์ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสินค้าหรือบริการที่ใช้สื่อโฆษณาไดเร็คเมลล์ มิได้ปรากฏงานที่เรียกร้องความสนใจต่อสาธารณชนทั่วไปแต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ไดเร็คเมลล์ให้ผลงานที่ปรากฏโดยตรงต่อผู้ใช้สื่อโฆษณาชนิดนี้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะมีขนาดของธุรกิจใหญ่ เล็กขนาดไหนสื่อโฆษณาไดเร็คเมลล์ สามารถทำให้มีการตอบสนองสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน หากมีการวางแผนและจัดการที่ดีโดยคำนึงถึงองค์ประกอบของไดเร็คเมลล์ เช่น กลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอ รูปแบบงานพิมพ์ ฯลฯ

.

บเรนเวอร์ค เป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดตรง (DirectMarketing) มากว่า10ปี ทำให้เราเกิดความชำนาญในการวางแผนรวบรวมพัฒนา และบริหารฐานข้อมูล ให้แก่ลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลทางการตลาด ฐานข้อมูลจะประกอบ ด้วย ชื่อ,ที่อยู่ และข้อมูลเชิงลึก เช่น พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ, ความถี่ในการซื้อ, ประเภทสินค้าที่สนใจเป็นต้น