Brainwork.co.th
home about services portfolio contacts

ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลานักธุรกิจและนักการตลาดต่างมองหา กลยุทธ์ที่สามารถเจาะจงสื่อ ถึงลูกค้า..  | more

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 33/11 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์    0-2935-5827-8,0-2935-5862-3
โทรสาร      0-2932-6482
| more

Crm Solution เป็นระบบการเก็บ Databaseที่จะทำให้ลูกค้านั้นสามารถ ดูข้อมูลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น กราฟ ข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Realtime ข้อมูลสามารถ Update ตลอดเวลา ..| more

   

SMS Marketingการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ฐานลูก ค้าเก่าเพื่อเป็นการรักษา ตำแหน่งแชมป์..| more

Email Marketing สามารถส่งอีเมล์ได้ทุกประเภทไม่ว่า จะเป็นแบบหน้าเว็บ (html) ข้อความ และอื่นๆ สามารถส่ง e-mail ได้ไม่จำกัดจำนวนลูกค้าสามารถติดตาม และประเมินการส่ง e-mail.. | more

บริษัทฯได้คำนึงถึงความสำคัญ ของฐาน ข้อมูลซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายป้องกันและรักษาความ ลับของข้อมูล | read more
   
 
Home | About us | Services |Customer| Contacts
Copyright © Brainwork.co.,Ltd ,2016